وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرم درخواست سرور

 

MoH_IT_Firewall Rules - V10.xlsx