وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند رفع مسائل فنی تارنماهای پورتال

دریافت دستورالعمل رفع مسائل فنی تارنماهای پورتال