وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند درخواست جلسه آموزش پورتال

دریافت دستور العمل درخواست جلسه ی آموزش پورتال