وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فرآیند ایجاد تارنما در پورتال

دریافت دستور العمل ایجاد تارنما در پورتال