وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

راهنماهای تبادل اطلاعات با سپاس

براي دريافت اسناد راهنماي مورد نظر، روي عنوان سند مربوطه كليك نماييد:

عنوان سند توضيحات
راهنمای واکشی اطلاعات از سپاس در این سند جزئیات مربوط به روشهای مختلف واکشی اطلاعات از سپاس تشریح شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات با سرویس داده پیام اطلاعات خدمات سلامت (سند روکش اسناد بیمارستانی) در این سند جزئیات مربوط به سرویس تبادل داده های اسناد بیمارستانی با سامانه سپاس (بر اساس تغییرات مورد نیاز در راستای طرح تحول نظام سلامت) تشریح گردیده است.
راهنمای تبادل اطلاعات سیستم های آزمایشگاهی با سپاس در این سند جزئیات مربوط به سرویس تبادل داده های آزمایشگاهی و آزمایشات با سامانه سپاس تشریح گردیده است.برای دریافت واحد های مربوط به آزمایشات بالینی برو روی لینک زیر کلیک نمائید.
UCUM- labresult Guidline Attachment (UCUM) فایل اکسل کد واحدهای آزمایشگاه
راهنمای تبادل اطلاعات ثبت سکته های قلبی (MI) با سپاس در این سند به توضیح چگونگی تبادل اطلاعات با سرویس ثبت سکته های قلبی پرداخته شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات نظام ثبت مرگ با سامانه پرونده الکترونیکی سپاس در این سند به توضیح چگونگی تبادل اطلاعات با سرویس ثبت مرگ پرداخته شده است.

راهنمای تبادل اطلاعات سيستم هاي آرشيو و مخابره تصاوير پزشكي با سپاس


در این سند به توضیح چگونگی تبادل اطلاعات با سرویس ثبت تصاویر پزشکی پرداخته شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات ثبت غربالگري ديابت با سپاس در این سند جزئیات مربوط به سرویس ثبت غربالگری دیابت تشریح شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات شرکت های پخش دارو در این سند جزئیات مربوط به تبادل اطلاعات شرکت های پخش دارو با سپاس تشریح شده است.
راهنماي بازخواني اطلاعات از سپاس در اين سند جزئيات مربوط به بازخواني اطلاعات از نود سپاس با استفاده از سرويس SRG و مبتني بر توكن امضاي ديجيتال تشريح شده است.
در این سند جزئیات مربوط به تبادل اطلاعات گزارش آسیب شناسی با سپاس تشریح شده است.
راهنمای تبادل داده های مدیریت تخت های بیمارستانی در این سند جزئیات مربوط به ارسال اطلاعات سیستم مدیریت تخت های بیمارستانی به سپاس تشریح شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات داده پیام پذیرش بر خط مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در این سند جزئیات مربوط به ارسال، داده پیام پذیرش بر خط مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، با سپاس تشریح شده است.

استاندارد تبادل اطلاعات داده پیام نظام ارجاع- از مجموعه دستورالعمل های سیاب

در این سند جزئیات مربوط به تبادل اطلاعات، داده پیام نظام ارجاع، با سپاس تشریح شده است.

استاندارد تبادل اطلاعات داده پیام نظام ارجاع- بازخوراند - از مجموعه دستورالعمل های سنا

در این سند جزئیات مربوط به تبادل اطلاعات، داده پیام نظام ارجاع- بازخوراند، با سپاس تشریح شده است.

راهنمای فنی سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشت (سیاب) در این سند نحوه تبادل اطلاعات بین سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشت(سیاب) و سامانه های ثبت کننده اطلاعات سلامت تشریح شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات داده پیام تجویزگر دارو(نسخه نویسی) در این سند چگونگی تبادل داده های تجویزگر دارو در هنگام نسخه نویسی دارویی تشریح شده است.
راهنمای تبادل اطلاعات کسورات بیمه ای رسیدگی شده اسناد پزشکی این سند به منظور تشریح فرآیند فنی رسیدگی الکترونیکی به اسناد بیمه پایه، بر اساس اطلاعات الکترونیکی مندرج در سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت تدوین گردیده است.