وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دستور العمل دریافت گواهینامه تبادل اطلاعات با سپاس