وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دستور العمل درخواست سرویس پیامک

1. ارسال نامه درخواست به مرکز مدیریت آمارو فناوری اطلاعات :

در نامه مذکور نام سامانه، دلیل درخواست و مشخصات تحویل گیرنده که باید از نیروهای وزارت متبوع باشد شامل (نام،نام خانوادگی،کد ملی، شماره شناسنامه،تلفن ثابت و همراه )  قید گردد.

2. راه اندازی پنل یا وب سرویس توسط این مرکز و اطلاع رسانی از طریق مکاتبه به درخواست کننده.

3.تکمیل و امضای تعهدنامه توسط نماینده معرفی شده به صورت حضوری و ارائه دسترسی و مستندات توسط این مرکز به نماینده و در صورت نیاز آموزش پنل پیامک به نماینده معرفی شده.

4. هماهنگی با اداره زیرساخت این مرکز و مکاتبه جهت برقراری ارتباط وب سرویس پیامک با سرور سامانه متقاضی.

5. ارسال نامه درخواست شارژ پنل پیامک به مبلغ حداقل 20.000.000 ریال به اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی.

6. شارژ پنل مشخص شده توسط این مرکز با توجه به مبلغ مورد نظر اعلام شده توسط اداره کل امور پشتیبانی ورفاهی.

در صورت جابجایی نمایندهِ معرفی شده، نمایندهِ جدیدِ آن حوزه با مکاتبه رسمیِ مجدد، به این مرکز معرفی گردد، در غیر اینصورت عواقب احتمالی استفاده نادرست از این سرویس بر عهده همان حوزه می باشد.