وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دستور العمل تمدید گواهی امضای الکترونیکی

 

دریافت دستور العمل تمدید گواهی امضای الکترونیکی