وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تعرفه های ابلاغی سیستم های اطلاعاتی

تعرفه های ابلاغی
با عنایت به تعریف خدمات مختلف در حوزه سیستمهای اطلاعاتی حوزه سلامت و به منظور یکپارچگی در هزینه های درخواستی توسط شرکت های توسعه دهنده سیستمهای اطلاعاتی حوزه سلامت، ابلاغیه تعرفه های ابلاغی در این خصوص به شرح ذیل اعلام گردیده و برای عموم قابل دریافت می باشد.

 عنوان ابلاغیه شماره تاریخ  لینک دانلود
تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 110/522/د

1393/5/4

 دستورالعمل فنی زیرساخت شبکه سرورهای سپاس  110/587/د

1393/5/21

دستورالعمل اجرایی پشتیبانی نمونه های سپاس در دانشگاه های علوم پزشکی

110/806

1393/7/7

تعرفه پیاده سازی کتاب ارزشهای نسبی خدمات در سیستم اطلاعات بیمارستانی  110/838/د

1393/7/19

منع تبادلات الکترونیکی مستقیم مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت با سازمان های بیمه گر  110/1020/د

1393/9/8

چارچوب متحدالشکل فرآیندهای کاری سیستم های اطلاعات بیمارستانی جهت اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان، اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر پزشک  110/1493/د 1393/12/26
دستورالعمل الزامات اجرایی سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی در طرح تحول نطام سلامت  110/1486/د 1393/12/26
دستورالعمل اجرایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در خصوص ارسال پرونده الکترونیکی بیمه شدگان اتباع عراقی و افغانی  به سپاس 110/323 1394/12/16
شیوه نامه اجرایی مربوط به فصل 11 برنامه عملیاتی سال 1395- به انضمام فرم شناسایی مراکز ارائه دهنده خدمت و سیستم های اطلاعاتی مربوطه 110/833/د 1395/05/23
 دستور العمل تعرفه پشتیبانی سیستم های اطلاعات بیمارستانی  110/339/د  1396/02/30
شیوه نامه اجرایی مربوط به فصل 12 برنامه عملیاتی سال 1396-هدف کمی توسعه سلامت الکترونیکی- به انضمام فرم شناسایی مراکز ارائه دهنده خدمت و سیستم های اطلاعاتی مربوطه 110/1011/د 1395/06/28
دستور العمل ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به دانشگاه/دانشکده 110/97/د 1396/01/28
دستور العمل ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به شرکتهای HIS 110/88 1396/03/07
دستور العمل معاونت درمان در خصوص ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به معاونت های درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور 400/23267/د 1397/09/24
تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 110/522

1393/5/4

 دستورالعمل فنی زیرساخت شبکه سرورهای سپاس  110/587

1393/5/21

 
دستورالعمل اجرایی پشتیبانی نمونه های سپاس در دانشگاه های علوم پزشکی

110/806

1393/7/7

 
تعرفه پیاده سازی کتاب ارزشهای نسبی خدمات در سیستم اطلاعات بیمارستانی  110/838

1393/7/19

 
منع تبادلات الکترونیکی مستقیم مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت با سازمان های بیمه گر  110/1020

1393/9/8

 
چارچوب متحدالشکل فرآیندهای کاری سیستم های اطلاعات بیمارستانی جهت اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان، اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر پزشک  110/1493 1393/12/26  
دستورالعمل الزامات اجرایی سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی در طرح تحول نطام سلامت  110/1486/د 1393/12/26  
دستورالعمل اجرایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در خصوص ارسال پرونده الکترونیکی بیمه شدگان اتباع عراقی و افغانی  به سپاس 110/323 1394/12/16
شیوه نامه اجرایی مربوط به فصل 11 برنامه عملیاتی سال 1395- به انضمام فرم شناسایی مراکز ارائه دهنده خدمت و سیستم های اطلاعاتی مربوطه 110/833/د 1395/05/23
 دستور العمل تعرفه پشتیبانی سیستم های اطلاعات بیمارستانی  110/339/د  1396/02/30
شیوه نامه اجرایی مربوط به فصل 12 برنامه عملیاتی سال 1396-هدف کمی توسعه سلامت الکترونیکی- به انضمام فرم شناسایی مراکز ارائه دهنده خدمت و سیستم های اطلاعاتی مربوطه 110/1011/د 1395/06/28
دستور العمل ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به دانشگاه/دانشکده 110/97/د 1396/01/28 
دستور العمل ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به شرکتهای HIS 110/88 1396/03/07
دستور العمل معاونت درمان در خصوص ممنوعیت تبادل اطلاعات خارج سازمانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به معاونت های درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

400/23267

1397/09/24