وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

ایجاد نظام واحد رگولاتوری سلامت الکترونیک (سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت)

گستره ارئه خدمت: ملی

از جمله خروجی ها و اهداف پروژه شامل موارد زیر می باشد: 

 • استانداردسازی سامانه‌های مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی
 • امکان تجمیع داده‌ها از سامانه‌های مراکز سلامت در پرونده الکترونیکی سلامت
 • رسیدگی و پردازش اسناد پزشکی به صورت الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه داروخانه‌های کشور متصل به پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه آزمایشگاه‌های کشور متصل به پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه مراکز تصویربرداری کشور متصل به پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه مطب‌ها، و سایر مراکز سرپایی کشور متصل به پرونده سلامت و نسخه الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه مراکز جراحی محدود کشور متصل به پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی
 • تکمیل شبکه بیمارستان‌های کشور متصل پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی
 • راه‌اندازی شبکه مراکز بهداشتی متصل به پرونده الکترونیکی سلامت و نسخه الکترونیکی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات بهداشتی
 • پشتیبانی و ارتقاء سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی با تیپ قرارداد واحد و SLA یکسان در کشور