وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

ایجاد نظام الکترونیکی خرید و مدیریت هزینه خدمات سلامت

گستره ارئه خدمت: ملی

از جمله خروجی ها و اهداف پروژه شامل موارد زیر می باشد:                                                 

 • حذف کاغذ در رسیدگی و پردازش اسناد پزشکی بستری و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوطه
 • جلوگیری از تخلفات و تقلبات ناشی از سندسازی، جعل اسناد یا خطاهای انسانی در تهیه اسناد مالی و بیمه‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی از آن
 • شفاف‌سازی نظام بیمه‌گری و رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری و کاهش زمان رسیدگی اسناد بستری
 • شناسایی و پیشگیری از نیازهای القایی حوزه پزشکی و صرفه‌جویی در هزینه‌های بیمه‌گر
 • امکان برآورد هزینه‌ها و درآمدهای سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از تغییر تعرفه خدمات، تغییر پوشش بیمه‌ای یا حق بیمه
 • مدیریت بهینه منابع دولتی و نظارت بر بودجه، حسابداری، انبار، پذیرش و ترخیص بیمارستانی
 • حذف کاغذ در رسیدگی و پردازش اسناد پزشکی سرپایی و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوطه
 • جلوگیری از تخلفات و تقلبات ناشی از سندسازی، جعل اسناد یا خطاهای انسانی در تهیه اسناد مالی و بیمه‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی از آن
 • شفاف‌سازی نظام بیمه‌گری و رسیدگی الکترونیکی به اسناد سرپایی و کاهش زمان رسیدگی اسناد سرپایی
 • شناسایی و پیشگیری از نیازهای القایی حوزه پزشکی و صرفه‌جویی در هزینه‌های بیمه‌گر
 • امکان برآورد هزینه‌ها و درآمدهای سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از تغییر تعرفه خدمات، تغییر پوشش بیمه‌ای یا حق بیمه
 • مدیریت بهینه منابع دولتی و نظارت بر بودجه، حسابداری، انبار و پذیرش سرپایی
 • ایجاد سوابق خدمات بیمه‌ای بیمه‌شدگان درمان
 • امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات بیمه‌شدگان در بین سازمان‌های بیمه‌گر و جلوگیری از هزینه‌های ناشی از خدمات غیرضروری
 • صرفه‌جویی در هزینه‌های صدور دفترچه کاغذی
 • حذف برگه‌های دفترچه بیمه به عنوان عامل هزینه‌تراشی برای سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از ارائه خدمات توسط مراکز و ارائه‌دهندگان غیرطرف قرارداد
 • پیشگیری از تخلفات و تقلبات در صدور دفترچه، استفاده از دفترچه دیگران یا بهره‌برداری غیرمجاز از دفترچه بیمه‌شدگان و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوطه
 • کاهش هزینه‌های ناشی از همپوشانی بیمه‌شدگان
 • یکپارچه‌سازی خرید راهبردی خدمات سلامت با پرونده الکترونیکی سلامت
 • مدیریت یکپارچه هزینه‌های خدمات سلامت
 • راه‌اندازی بانک الکترونیکی قواعد بیمه کشور
 • راه‌اندازی بانک الکترونیکی قواعد راهنماهای پزشکی کشور (گایدلاین‌های درمانی)
 • جلوگیری از هزینه‌های زائد با راه‌اندازی بانک الکترونیکی قواعد بیمه‌گری و سلامت و صرفه‌جویی ناشی از آن در حوزه سرپایی و بستری