وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

استقرار و توسعه پرونده الکترونیکی سلامت

گستره ارئه خدمت: ملی

از جمله خروجی ها و اهداف پروژه شامل موارد زیر می باشد: 

 • افزایش دقت و کیفیت داده‌ها از طریق ارائه کدینگ استاندارد و یکسان در سامانه‌های اطلاعاتی مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی
 • تعامل‌پذیری سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت
 • دسترسی افراد جامعه به پرونده سلامت خود
 • راه‌اندازی خدمات شخصی‌سازی شده متناسب با بیماری‌های و وضعیت هر فرد مختص به خودش
 • راه‌اندازی پرونده خدمات اورژانس و بیماران خاص
 • راه‌اندازی خدمات نوبت‌دهی اینترنتی در مراکز  بهداشتی، تشخیصی و درمانی
 • بهره‌برداری از داده‌های پرونده الکترونیکی سلامت برای اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و ایجاد دسترسی برای سازمان‌های بیمه‌گر به پرونده بیمه‌شدگان
 • تجمیع اطلاعات از ۵۰ سامانه ملی وزارت بهداشت جهت پایش برنامه‌های عملیاتی نظام سلامت کشور
 • راه‌اندازی داشبوردهای کشوری یکپارچه با استفاده از اطلاعات سامانه‌های مختلف
 • به اشتراک‌گذاری داده‌های نظام سلامت برای پایش و رصد عملیات توسط حوزه‌های ماموریتی و پشتیبان
 • پاکسازی داده‌های کثیف در پرونده الکترونیکی سلامت و ارتقاء کیفیت داده‌ها
 • تعیین تکلیف نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌های سلامت و حفظ رازداری، محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت افراد جامعه