وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی ایران

تدوين بخش فناوري اطلاعات نقشه نظام سلامت 1404 جمهوري اسلامي ايران
 
گزارش اول (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش دوم (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش سوم (فایل Word و فایل PDF )
 
 
نسخه تلفيق شده خروجي هاي کليه کارگروه هاي تدوين نقشه (فایل PDF)