وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
گروه مدیریت نظام آمار و اطلاعات تحلیل داده
فعالیت توضیحات فعالیت شماره های داخلی
سامانه آمار و اطلاعات سیناسا کاربر محترم در صورت وجود سوال در ارتباط با سامانه سیناسا از طریق منوی ارسال پیام سامانه به قسمت مدیریت کاربران/پیام سایت sinasa.behdasht.gov.ir
 از مسیر مدیریت کاربران/ پیام اقدام فرمایید.
3691-3693-3650
امور مربوط به مرکز آمار ایران جهت دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به مرکز آمار ایران نظیر آمارها، استانداردها و قوانین اجرایی به آدرس:
it.behdasht.gov.ir/page/sinasa
  مراجعه فرمایید.
3691-3693-3650
واحدهای آمار و اطلاعات دانشگاه ها فاقد توضیحات 3691-3693-3650