وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نمایندگان سپاس و همکاران حوزه IT در دانشگاه ها و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت میتوانند جهت ارسال گزارش خطاهای بحرانی رخ داده در هنگام تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت و همچنین قطعی سرویس های ارائه شده بر بستر دیتاس، با مرکز تماس 81455775 ارتباط برقرار نمایند.