وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
گروه زیرساخت و امنیت اطلاعات
فعالیت توضیحات فعالیت شماره های داخلی

ایجاد ایمیل - ایجاد اکانت اینترنت

 

4040

تمدید اکانت اینترنت

 

4040
صدور توکن ارتباط امن

 

4040
سامانه پاسخگویی 1490-1590-1690-190

 

3628

زیرساخت‌های ارتباط VoIP
ویدئو کنفرانس
کنفرانس تلفنی

 

3628

سوالات و اشکالات سرورهای تخصیص یافته و زیرساخت

 

4071

سوالات دریافت و تمدید توکن و گواهی امضای الکترونیک

 

5901