وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معاون محترم اجرایی: جناب آقای دکتر رحیم رضانژاد فرحمند 

 

شرح وظایف کلی حوزه اجرایی:

 • پشتیبانی اداری از سایر گروه های مرکز مافا
 • هماهنگی و پیگیری امور مالی و بودجه مرکز
 • مدیریت مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل مرکز
 • مدیریت منابع انسانی (کارکرد، حضور و غیاب، ماموریت و انتقال و...) و تشکیلات سازمانی
 • بررسی نیازهای نیروی انسانی،‌فضای فیزیکی،‌ تجهیزات و امکانات مرکز
 • مدیریت و امور قراردادها و شرکت های پیمانکار و همکاری با سایر گروه های مرکز مافا
 • امور مرتبط با ارزشیابی پرسنل، امور مرتبط با اموال و درخواست خرید ملزومات مورد نیاز
 • مدیریت فعالیت­های مرتبط با برنامه عملیاتی مرکز(ستادی/دانشگاهی)
 • تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه­ها و دستور العمل های مورد نیاز در ارتباط با ماهیت مرکز
 • پاسخگویی به نامه­های سازمان­های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و بازرسی و تهیه گزارش­های لازم و پیش نویس نامه های مرتبط با حوزه اجرایی
 • مدیریت پروژه های مرکز در راستای سند ابلاغی نظام سلامت الکترونیک کشورو سایر اسناد بالادستی
 • تنظیم کار و نظارت بر فعالیت سایر گروه های مرکز مرتبط با حوزه اجرایی
 • تفکیک و توزیع نامه های اتوماسیونی جهت ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • مدیریت نامه های محرمانه وارده و صادره مرکز مافا

 

ساختار تشکیلات حوزه اجرایی:

 

به منظور ارتباط با امور اداری و پرسنلی، لطفا با شماره تلفن های ذیل ارتباط برقرار فرمائید:

  81453640       81453644 

به منظور ارتباط با امور بودجه و مالی، لطفا با شماره تلفن های ذیل ارتباط برقرار فرمائید:

 81453688 

به منظور ارتباط با واحد مدیریت پروژه، لطفا با شماره تلفن های ذیل ارتباط برقرار فرمائید:

 81455839 

به منظور ارتباط با دفتر مدیریت، لطفا با شماره تلفن های ذیل ارتباط برقرار فرمائید:

81453671      81453672     81453673