وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
فعالیت توضیحات فعالیت شماره های داخلی

ارزیابی عملکردی سامانه­های اطلاعاتی حوزه سلامت

برنامه زمانبندی جلسات ارزیابی عملیاتی دور سوم سامانههای اطلاعات بیمارستانی و سایر سامانههای اطلاعاتی حوزهسلامت متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

021-81453605

درخواست گواهینامه‌های احراز صلاحیت در حوزههای مختلف

به منظور اخذ/تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، به آدرس regulatoryit.behdasht.gov.ir
 مراجعه نموده و مطابق با فرآیندهای دستور العمل دریافت گواهینامه
های مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت اقدام نمائید.

021-81453605

3603-3685-3649

درخواست کدینگ در حوزه سلامت 

جهت دریافت کدینگ درخواستی لطفا درخواست خود را به نشانی پست الکترونیک  sepas@behdasht.gov.ir ارسال نمایید.

021-81453649