وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

معاون محترم اجرایی: جناب آقای دکتر رحیم رضانژاد فرحمند 

 

درباره حوزه اجرایی:

حوزه معاونت اجرایی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به عنوان هماهنگ کننده اصلی تمامی فعالیت های مرکز و گروه های مستقر در مرکز و به منظور تسهیل در اجرای سیاست های اصلی  فعالیت می نماید. علاوه بر این، حوزه اجرایی خدمات پشتیبانی مورد نیاز سایر گروه ها را بر عهده دارد. به طور ویژه این حوزه امور مربوط به حقوق و مزایای پرسنل، امور نیروی انسانی، ارائه مشاوره در راستای مدیریت قراردادها و شرکت های طرف قرارداد، پیگیری امور مالی و بودجه مرکز، امور مرتبط با ارزشیابی پرسنل، امور مرتبط با اموال و درخواست خرید،ارائه مشاوره در راستای مدیریت پروژه های مرکز را بر عهده دارد. این حوزه علاوه بر معاون محترم اجرایی، متشکل از 7 نفر کارشناس نیز می باشد.

 

شرح وظایف کلی حوزه اجرایی:

 • پشتیبانی اداری از سایر گروه های مرکز مافا
 • هماهنگی و پیگیری امور مالی و بودجه مرکز
 • مدیریت مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل مرکز
 • مدیریت منابع انسانی (کارکرد، حضور و غیاب، ماموریت و انتقال و...) و تشکیلات سازمانی
 • بررسی نیازهای نیروی انسانی،‌فضای فیزیکی،‌ تجهیزات و امکانات مرکز
 • مدیریت و امور قراردادها و شرکت های پیمانکار و همکاری با سایر گروه های مرکز مافا
 • امور مرتبط با ارزشیابی پرسنل، امور مرتبط با اموال و درخواست خرید ملزومات مورد نیاز
 • مدیریت فعالیت­های مرتبط با برنامه عملیاتی مرکز(ستادی/دانشگاهی)
 • تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه­ها و دستور العمل های مورد نیاز در ارتباط با ماهیت مرکز
 • پاسخگویی به نامه­های سازمان­های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و بازرسی و تهیه گزارش­های لازم و پیش نویس نامه های مرتبط با حوزه اجرایی
 • مدیریت پروژه های مرکز در راستای سند ابلاغی نظام سلامت الکترونیک کشورو سایر اسناد بالادستی
 • تنظیم کار و نظارت بر فعالیت سایر گروه های مرکز مرتبط با حوزه اجرایی
 • تفکیک و توزیع نامه های اتوماسیونی جهت ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • مدیریت نامه های محرمانه وارده و صادره مرکز مافا

 

ساختار تشکیلات حوزه اجرایی:

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.