وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 پروژه هاي انجام شده:

1-      توليد مدلهاي اطلاعات حوزه سلامت

o        شناسايي ذينفعان و مراكزي كه به نوعي با اطلاعات مربوط به حوزه هاي اطلاعاتي شرح داده شده، در ارتباط هستند و جمع آوري اقلام اطلاعاتي مورد استفاده ذينفعان در حوزه هاي مربوطه

o        يكسان سازي و استانداردسازي اقلام جمع آوري شده و تعريف استاندارد اقلام اطلاعاتي به صورت ADl

o        بومي سازي استاندارد ISO 13606-2 و ISO 13606-3

o        ارائه پيشنهاد يا مدل مرجع براي حوزه هاي اطلاعاتي ياد شده

2-      تدوين استانداردهاي مدل اطلاعاتي حوزه سلامت(آركه تايپ)

3-      تدوين معماري پرونده الكترونيك سلامت

o        برنامه ريزي و شناخت

o        تدوين معماري مفهومي و مرجع

o        تدوين معماريEHR

o        تدوين برنامه اجرايي

4-      طراحي معماري سامانه اطلاعاتي مراكز سلامت مبتني بر سپاس

5-      طراحي و اجراي نمونه نمايشي(پروتوتايپ) پرونده الكترونيكي سلامت

o        طراحي  و پياده سازي نرم افزار بانك اطلاعاتي سمت سرور جهت دريافت و ذخيره سازي داده ها

o        پيگيري و تعامل با مسئولين فناوري اطلاعات 5 دانشگاه منتخب جهت اجرايي شدن نمونه پرونده الكترونيكي سلامت و دريافت اطلاعات از تعدادي از بيمارستان هاي تحت نظارت دانشگاه هاي مذكور

o        طراحي و پياده سازي نرم افزار سمت سرور جهت گزارش گيري

6-      مطالعه معماري OpenEHR

o        اصول طراحي

o        جداسازي انتولوژيك

o        ساختار بسته هاي OpenEHR‌و ...

7-      امكان سنجي توسعه كارت هوشمند سلامت ايران

o        شامل فاز هاي مطالعاتي، نياز سنجي، راه حل مطلوب، امكان سنجي، پايلوت، بهره برداري پايلوت، برنامه توسعه و پشتيباني

8-      سامانه نظام مراقبت آنفولانزا

9-      سامانه پايش سپاس

10- طراحي و استقرار بخش اول نرم افزار پرونده الكترونيكي سلامت ايران

11- دوين بخش اول استاندارد پرونده الكترونيكي سلامت ايران

        مشخص سازی نیازمندیهای داخل و نقاط ضعف و قوت در خصوص سیستم های کد گذاری حوزه سلامت

o        جمع آوری پرکاربرد ترین سیستم های کدگذاری بومی کشور

o        جمع آوری پرکاربرد ترین سیستم های کدگذاری مطرح جهانی

o        تجمیع و یکپارچه سازی مفاهیم از سیستم های منتخب داخلی  وخارجی

o        تعریف مفاهیم و اطلاعات شناسنامه ای  مفهوم با توجه به نیازمندیهای داخل و تعریف ارتباطات ریشه ای بین مفاهیم

o        نگاشت بین مفاهیم تعریف شده با کدهای موجود در سیستم های منتخب

 

12- اتصال سي بيمارستان به سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)