وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

جهت دریافت دستورالعمل های ویدئو کنفرانس با شماره 81453628 تماس بگیرید.