وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

اخذ شناسه یکتای سپاس مراکز (سیام)

با توجه به طرح ملی پرونده الکترونیک سلامت، تخصیص شناسه سیام (سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات مراکز ) به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت جهت تبادل اطلاعات پرونده در بستر دیتاس (درگاه یکپارجه تبادل اطلاعات سلامت) الزامی است. جهت اخذ شناسه سیام لازم است مطابق با  دستورالعمل شناسه گذاری مراکز اقدام شود.