وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
سرويس SRG
 
سرویس SRG یا Sepas Router Gate Service  سرویسی بر روي نودهاي سپاس(سامانه پرونده الکترونیکی سلامت) است که امکان فراخوانی اطلاعات پرونده بیمار را فراهم میسازد. این سرویس با استفاده از شناسه هاي اصلی نودهاي سپاس کار کرده و فقط بر روي یک نود سپاس و محدوده آن کار می کند.
همانطور که می دانید پرونده الکترونیکی افراد جزو اطلاعات محرمانه محسوب میشود و مشاهده آن ملاحظات امنیتی بسیار زیادي دارد، به همین دلیل امنیت اطلاعات در فراخوانی سرویس SRG به صورت ویژه در نظر گرفته شده است و به همین منظور از زیر ساخت کلید عمومی(PKI) براي افزودن اطلاعات و تعیین هویت دقیق در فضاي شبکه شمس و سپاس، استفاده شده است.
زیرساخت کلید عمومی کاربران را قادر می سازد از یک شبکه عمومی ناامن مانند اینترنت به صورتی امن و خصوصی براي تبادلات اطلاعات استفاده کنند. این کار از طریق یک جفت کلید رمز عمومی و اختصاصی که از یک منبع مسئول و مورد اعتماد صادر شده و به اشتراك گذارده می شود انجام گیرد. برای استفاده از این سرویس از یک توکن سخت افزاری بایست استفاده نمود.
توکن امنیتی یا نشانه امنیتی (Security Token) سخت افزاري کوچک است که براي ورود کاربر یک سرویس رایانه اي به سامانه به کار میرود. به عبارت دیگر، توکن یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار میگیرد تا در استفاده از یک سیستم کامپیوتري هویت ایشان تشخیص داده شود.