وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

راهنمای درخواست تعریف حساب کاربری اینترنت

1- ارسال درخواست مکتوب با امضاء بالاترین مقام واحد مربوطه به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 1-1 معرفی شخص دریافت کننده ­ی حساب کاربری در نامه مربوطه

 1-2 درج مشخصات ضروری شامل: نام و نام خانوادگی(به فارسی و انگلیسی)،کدملی، نام واحد مربوطه، سمت شخص در واحد، شماره ثابت(داخلی)،شماره تلفن همراه

2- بررسی درخواست توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 2-1 ارجاع به کارشناس مربوطه

 2-2 ایجاد حساب کاربری درخواستی توسط کارشناس مربوطه

 2-3 ارسال حساب کاربری به شخص درخواست کننده با پیامک

 2-4 تغییر رمز ورود به حساب کاربری توسط شخص درخواست کننده پس از تحویل گرفتن آن