وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی ایران

تدوين بخش فناوري اطلاعات نقشه نظام سلامت 1404 جمهوري اسلامي ايران
 
گزارش اول (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش دوم (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش سوم (فایل Word و فایل PDF )
 
 
نسخه تلفيق شده خروجي هاي کليه کارگروه هاي تدوين نقشه (فایل PDF)

نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی ایران

تدوين بخش فناوري اطلاعات نقشه نظام سلامت 1404 جمهوري اسلامي ايران
 
گزارش اول (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش دوم (فایل Word و فایل PDF)
 
گزارش سوم (فایل Word و فایل PDF )
 
 
نسخه تلفيق شده خروجي هاي کليه کارگروه هاي تدوين نقشه (فایل PDF)