وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
ابلاغ تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399

ابلاغ تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399

به موجب این ابلاغیه پیاده سازی و اجرای کدینگ تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399 توسط شرکتهای توسعه دهنده خدمات سلامت در سامانه های اطلاعاتی مرتبط با خدمات دندانپزشکی، لازم الاجرا می باشد.