وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
حوزه های طرح در هفت محور اصلی زیر تقسیم بندی شده است:
 • مدیریت، راهبری و نظارت طرح
 • آموزش و فرهنگ‌سازی
 • استانداردها، قوانین و مقررات
 • توسعه و استقرار سيستم‌های اطلاعاتی
 • تحقیق و پژوهش
 • زیرساخت فنی (سخت‌افزارها و شبکه ارتباطی)
 • توسعه و استقرار طرح در دانشگاه‌ها و مراکز سلامت

1. حوزه مدیریت، راهبری و نظارت طرح  

 • مشاوره و نظارت بر پروژه هاي در دست انجام منطبق بر متدولوژیهای معتبر

 • بروزرسانی طرح راهبری پرونده الکترونیکی سلامت

 • مشاوره و نظارت بر پروژه هاي در دست انجام منطبق بر متدولوژیهای معتبر

 • كنترل پروژه و كنترل كیفیت روند توسعه طرح پرونده الکترونیکی سلامت

 • ایجاد سازمان منسجم برای مدیریت و راهبری طرح به منظور زمینه‌سازی اجرای

2. حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی

 • تدوین مدل استاندارد آموزش
 • آموزش ذینفعان، کاربران عمومی و تخصصی طرح پرونده الکترونیکی سلامت
 • طراحی و توسعه سيستم‌های آموزش مجازي
 • طراحی و توسعه نمايشگر پرونده الکترونیکی سلامت جهت نمایش کاربردهای آینده طرح
 • فرهنگ سازي ذینفعان در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت
 • برگزاری سمینارها و همايش‌های مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت

3. حوزه استانداردها، قوانین و مقررات

 •  تدوین و تامین ملزومات حقوقی، قوانین و مقررات طرح پرونده الکترونیکی سلامت
 • تدوین دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی طرح پرونده الکترونیکی سلامت
 • تدوين و بروزرساني استانداردهای ملی پرونده الکترونیکی سلامت و ضمانت‌های اجرایی آن

4. حوزه توسعه و استقرار سيستم

 • ایجاد معماری بومی پرونده الکترونیکی سلامت کشور
 • توسعه زیر سیستم‌های مدیریت آرکه تایپ و آنتولوژی
 • بروز رسانی معماری پرونده الکترونیکی سلامت
 • تدوین و بروزرساني ساختارها و الگوهای اصلی اطلاعات سلامت
 • توسعه زير سیستم هاي پرونده الکترونیکی سلامت
 • توسعه و بروزآوری سيستم‌های اطلاعاتی مراکز سلامت به منظور اتصال به پرونده الکترونیکی سلامت
 • توسعه و استقرار سرويس هاي پرونده الکترونیکی سلامت
 • مديريت و بروزرساني داده هاي سلامت و صحت‌سنجی آنها

5. حوزه تحقیق و پژوهش

 • تدوین و تاليف كتب و مقالات مرتبط با پرونده الكترونيكي سلامت
 • کمک به ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتی در حوزه طرح پرونده الكترونيكي سلامت
 • مطالعات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت
 • کمک به ايجاد و راه اندازي مراكز رشد به منظور توسعه پرونده الكترونيكي سلامت
 • کمک به ايجاد و راه اندازي مركز توسعه سلامت الکترونیکی به منظور پیشبرد اهداف طرح پرونده الكترونيكي سلامت
 • راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی در حوزه سلامت الکترونیکی 

6. حوزه زیرساخت فنی حوزه سلامت

 • پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی مراکز داده پرونده الکترونیکی سلامت
 • پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی بستر ارتباطی پرونده الکترونیکی سلامت
 • بروزرساني، پشتیبانی و مدیریت امنیت اطلاعات پرونده الکترونیکی سلامت

7. حوزه توسعه طرح در دانشگاهها و واحدهاي تابعه

 • پیاده‌سازی، توسعه و پشتیبانی مخازن داده پرونده الکترونیکی سلامت در دانشگاه‌ها و واحدهاي تابعه
 • توسعه بستر ارتباطی پرونده الکترونیکی سلامت در دانشگاهها و واحدهاي تابعه
 • فرهنگسازي در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت توسط دانشگاهها و واحدهاي تابعه
 • آموزش مخاطبان، ذینفعان و کاربران عمومی و تخصصی
 • برگزاری سمینارها و همايش‌های تخصصی پرونده الکترونیکی سلامت
 •  انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با حوزه پرونده الکترونیکی سلامت
 • تامين و بروزآوري تجهيزات فني برای توسعه طرح در دانشگاه‌ها و واحدهاي تابعه
 • مديريت و بروزرساني داده‌هاي سلامت در دانشگاهها و واحدهاي تابعه