وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل29:
برخورداری ازتأمين اجتماعی ازنظر بازنشستگی،بيکاری،پيری،ازکارافتادگی،بی سرپرستی، درراه ماندگی،حوادث وسوانح،نيازبه خدمات بهداشتی درمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بيمه و غيره،حقی است همگانی.دولت موظف است طبق قوانين ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات وحمایتهای مالی فوق رابرای یک یک افراد کشورتأمين کند.
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی
ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی، انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
·   برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
·   برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384)
ماده 88: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني اقدام نماید.
مصوبه شورای عالی سلامت مورخ 29 دی ماه 1387
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور، شورای عالی انفورماتیک و سازمان پزشکی قانونی، برنامه عملیاتی و آیین نامه اجرایی ایجاد و توسعه پرونده الکترونیکی سلامت (نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان) ظرف یک سال تهیه و تدوین نماید تا در یک دوره 10 ساله بسترهای اطلاعاتی مناسب برای ارائه خدمات نوین به شهروندان ایجاد گردد.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای اجرای برنامه یاد شده، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی لحاظ می نماید.