وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

شمس نام شبکه امن اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت شامل بیمارستان ها، درمانگاه ها و مطب های پزشکان، آزمایشگاه ها، مراکز پاراکلینیک و تصویربرداری، مراکز بهداشتی درمانی و داروخانه ها به آن متصل می باشند.