وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سرویس استعلام هویت

سرویس استعلام هویت سرویسی بر روی سپاس(سامانه پرونده الکترونیک سلامت) است که می توان از آن برای استعلام هویت افراد با استفاده از کد ملی استفاده نمود. متدهای این سرویس امکان دریافت اطلاعات فرد با استفاده از کد ملی و سال تولد را فراهم می آورد.
از آنجایی که دسترسی به اطلاعات هویتی افراد تنها می بایست توسط افراد تایید صلاحیت شده صورت پذیرد، لذا برخی ملاحظات امنیتی برای دسترسی به این سرویس در نظر گرفته شده است تا افراد حقیقی یا حقوقی که اقدام برای دسترسی به سرویس می نمایند کاملا قابل شناسایی بوده و امکان تعیین هویت دقیق آنها در فضای شبکه شمس و سپاس، امکان پذیر باشد.
کاربر برای استفاده از این سرویس نیاز به یک توکن(Token) سخت افزاری خواهد داشت که توسط آن دسترسی به سرویس برای وی فراهم خواهد شد. اطلاعات هر فرد استعلام کننده که از این پس صاحب توکن نامیده می شود، بر روی آن موجود بوده و هر توکن یک شماره سریال منحصر به فرد خواهد داشت.  جهت استفاده از سرویس استعلام هویت، کاربر باید توکن اختصاصی خود که به نام وی صادر شده است را به سیستم متصل کند تا بتواند از سرویس استفاده نماید و بدین ترتیب می توان دقیقا تشخیص داد که چه کسی و در چه زمانی برای چه شماره ملی، از سرویس استعلام هویت استفاده کرده است.
اسناد و راهنماهای مورد نیاز جهت فراخوانی این سرویس در کلیه اسناد سپاس قابل رویت می باشد.