وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • توسعه شبکه‌های مجازی سلامت 
  •  توسعه حوزه انفورماتیک زیستی و تقویت جایگاه آن در سلامت الکترونیکی
  • تقویت ارتباط با سازمانهای ذیربط در جهت هم افزایی برای توسعه پرونده الکترونیکی سلامت
  • تقویت مدیریت و راهبری طرح پرونده الکترونیکی سلامت در قالب سازمانی منسجم
  • توسعه معماری سرویس‌گرای کسب و کار سلامت الکترونیکی