صفحه اصلی
نقشه سایت
تماس با ما
ورود به سیستم
سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨  -  
دفتر  آمار  و فناوری  اطلاعات
صفحه اصليدرباره ماخدمات الکترونیکیتماس با ما ثبت اطلاعات سامانه ها
بازديد اين صفحه :  8172
بازديد امروز :  125
کل بازديد سایت :  11118243
بازديدکنندگان آنلاین :  12
زمان بارگزاری : 0.25 ثانیه
»  معرفی
 
تاريخچه :
  • تا سال 1369 اداره کل آمار و خدمات ماشيني زير نظر معاونت طرح و برنامه و امور مجلس در ساختار قديم وزارت متبوع فعاليت نموده و امر جمع آوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده ها از معاونت ها و سازمانهاي ذيربط را به عهده داشته و پس از کاربردي نمودن اطلاعات آن  را در اختيار ذينفعان قرار داده است.
  •  از سال 1369 تاکنون بدليل حذف معاونت مذکور و سنخيت آمار و اطلاعات با بخش تحقيقات و پژوهش و تصويب شوراي معاونين و ابلاغ مقام محترم وزارت وقت، اداره کل آمار و خدمات ماشيني به معاونت پژوهشي آنزمان و معاونت تحقيقات و فنآوري کنوني منتقل و معاونت پژوهشي بعنوان نماينده اصلي، مسئوليت نظام آمار و اطلاعات وزارت متبوع را بعهده گرفت.
  • پس از فراز و نشيبهای گوناگون در تصميم گيری در مورد ساختار و محل قرار گرفتن اداره کل اين واحد با عنوان دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری در معاونت تحقيقات و فن اوری وزارت بهداشت به کار خود ادامه داد.
  •  در نهايت ادغام اين دفتر با مرکز فن آوری وزارت بهداشت تحت عنوان مرکز مديريت آمار و فنآوری اطلاعات در سال 1386زير نظر مستقيم مقام وزارت صورت پذيرفته و هم اکنون با همين نام مشغول به فعاليت ميباشد.

ماموريت و شرح وظايف معاونت آمار و اطلاعات

سياستگذاری، برنامه ريزی، هماهنگی، پايش و نظارت فنی، ارزشيابي، استاندارد سازی و توانمند سازی در مورد نظام آمار و اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

شرح وظايف برای تحقق ماموريتهای فوق

1- تدوين دستورالعمل و فرمتهاي استاندارد براي توليد، انتقال، پردازش،تجزيه و تحليل و ارائه پس خوراند داده های آماری و اطلاعاتی با كمك واحدهای مربوطه.

2- برنامه ريزی و هماهنگ سازی نظام مكانيزه جريان داده ها و اطلاعات در سطح وزارت متبوع

3- تدوين روشهای اجرايی براي پياده كردن نظام آماری از طريق انجام پژوهشهای كاربردی

4- تدوين راهكار مناسب برای هماهنگ سازی نظام آماری در كليه سطوح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

5-نظارت فنی بر برنامه ها و فعاليتهای آماری و برنامه ريزی مجدد در صورت نياز و براساس نتايج آن

6- طراحي دوره هاي آموزشی در زمينه توليد،تحليل و مصرف اطلاعات آماري براي سطوح مختلف فعال در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تربيت مدرسين دوره های مذكور و كمك در اجرای آن.

7-تهيه گزارشهای آماری مورد نياز در سطح ملی و بين المللی.

8- مشاركت در سياستگذاری نظام آماری كشور از طريق ارتباط با سازمانهای داخلی مسئول

9- تدوين و ارائه طرح های آمارگيری در شورای عالی آمار

10- ابلاغ مصوبات شورای عالی آمار به حوزه های ذيربط در وزارت متبوع

11- ارزشيابی فعاليتها و برنامه های اجرايی در دانشگاهها / دانشکده ها ی علوم پزشکی

سرویس‌ها و سامانه‌ها